Jazykový koučing NLC_Neurolanguage Coaching®

„Človek nemôže priamo učiť inú osobu; človek môže iba uľahčovať učenie druhého.“

Carl Rogers

PRE KOHO JE Neurolanguage Coaching®

pre manažérov

ktorí poznajú benefity koučingu ako nástroja osobného rozvoja a chcú sa zlepšiť v angličtine prostredníctvom brain-friendly koučingových rozhovorov.

EXEcutiveLINE_KB ako NLC® professional kouč

pre učiteľov

ktorí sa chcú rozvíjať a pracovať inovatívne. Pre tých, ktorí už možno intuitívne používajú koučingové princípy v učení a chcú vedieť viac.

EDUcationLINE_KB ako NLC® mentor a školiteľ

ČO JE Neurolanguage Coaching®

NeuroLanguageCoach® jedinečným spôsobom komunikuje s klientom prostredníctvom koučingových rozhovorov, ktoré sú „brain-friendly“. Cieľom jazykového koučingu je naučiť sa používať cudzí jazyk a komunikovať v cudzom jazyku efektívne.

Koučing

prináša do učenia koučingové štandardy medzinárodnej federácie koučov ICF a dáva procesu učenia štruktúru:

 • stanovenie cieľov (čo presne chcem rozvíjať)
 • cieľ funguje ako záväzok (za aký čas chcem dosiahnúť svoj cieľ)
 • definovanie krokov (aké konkrétne kroky podniknem, čo bude moja prvá aktivita)
 • motiváciu a hodnoty (čo je skutočným dôvodom, čo ma poháňa vpred)
 • hodnotenie dosiahnutých cieľov (či robím pokrok a ako mi to ide)

Vzťah medzi koučom a koučovaným je rovnocenným partnerstvom.
Koučovacie rozhovory prebiehajú v atmosfére dôvery, v bezpečnom prostredí plnom podpory, pozitívnej emócie, priamej komunikácie a bez posudzovania.

Neuroveda

ponúka odpovede na otázky ako napríklad:

Čo sa deje v mozgu, keď sa učíme jazyk? Aké techniky učenia sú efektívne? Čo sú potenciálne spúšťače ohrozenia v učení a používaní cudzieho jazyka a čo s nimi? Ako odstrániť bariéry? Čo je to „perfect learning state“?

Každý mozog je iný a jedinečný, inak vníma svet . Neexistuje jeden univerzálny spôsob učenia fungujúci pre každého. Keď človek pochopí ako sa učí, učí sa efekívnejšie. Náš materinský jazyk hrá v učení cudzieho jazyka dôležitú úlohu. Mozog má rád asociácie. Pozornosť, sústredenie, motivácia, pamäť, rôznorodosť a aj emócie sú v „brain-friendly“ procese kľúčové.

NeuroLanguage Coaching® používa vlastné modely jazykového koučingu 3Ms, 5Cs, PACT PQC a PROGRESS. Dopĺňa AGES model a formuluje elementy IMAGES.       

NeuroLanguage Coaching® má presnú štruktúru prvého stretnutia, z ktorého výstupom je individuálny plán pre klienta – „roadmap“.

Ako to prebieha?

 • model 3Ms robí hĺbkové preskúmanie motivácie, ktorá je pre „brain-based“ učenie kľúčová
  (Bez motivácie sa informácie v mozgu neuchovajú na dlho. Aj keď sa učíme rýchlo a efektívne, zvládnutie cudzieho jazyka trvá nejaký čas.  Vydržíme, ak je motivácia pretavená do jasnej vízie.)
 • klient si po absolvovaní diagnostického rozhovoru stanoví „Mechanics &Mastery“ ciele a zvolí konrétne  kroky
 • klient si určí ako a kedy budeme robiť hodnotenie dosiahnutých cieľov – záväzok zo strany klienta
 • klient nastaví časový limit a pridelí na svoj projekt rozpočet

Od nevedomej neschopnosti k nevedomej schopnosti

Komunikácia v cudzom jazyku je zručnosť, kompetencia, schopnosť. Podľa Noela Burcha existujú dva faktory, ktoré majú vplyv na naše myslenie keď nadobúdame novú zručnosť – vedomie (consciousness) a schopnosť (competence). Keď sa učíme, prechádzame tieto štyri štádiá:

Nevedomá neschopnosť
Nevieme, že niečo nevieme. Nevieme, že nemáme tú zručnosť alebo že sa ju potrebujeme naučiť.
Vedomá neschopnosť    
Vieme, že niečo nevieme. Vieme, že tú zručnosť nemáme.
Nevedomá schopnosť    
Nevieme, že niečo vieme. Robíme to automaticky. Nezameriavame sa nato, lebo nám to je ľahké.
výkon
čas
Vedomá schopnosť  
Vieme, že niečo vieme. Vieme, že tú zručnosť máme.

V jazykovom koučingu ide o to:

aby tá časť mozgu, ktorá koná, dominovala nad tou, ktorá premýšľa

aby sme komunikovali v cudzom jazyku v rôznych sitáciách automaticky a s istotou.

KTO JE autorka metódy Neurolanguage Coaching® Rachel Paling

Rachel Paling je profesionálnou koučkou certifikovanou medzinárodnou federáciou koučov (PCC ICF), biznis a jazykovou koučkou, autorkou publikácií Neurolanguage Coaching® – Brain Friendly Language LearningBrain Friendly Grammar.

Koučing sa učila aj od Davida Rocka, autora pojmu NeuroLeadership, ktorý spája neurovedcov a leadership expertov s cieľom rozvíjať leadership „brain-based“ prístupom.

Je polyglotkou, hovorí anglicky, španielsky, katalánsky, nemecky, francúzsky, taliansky. Učí sa rusky a arabsky, jej hlad po cudzích jazykoch chce uhasiť v budúcnosti aj čínštinou.

Je riaditeľkou Eficient Language Coaching, prvou spoločnosťou na svete, ktorá školí certifikovaných jazykových koučov s akreditáciou ICF – Intermational Coach Federation.

Prednáša na konferenciách a podujatiach po celom svete, vo svojich prednáškach je ambasádorkou inovatívneho prístupu v učení cudzích jazykov Neurolanguage Coaching®.

Raz ročne hostí Neurolanguage Learning/Educiation konferenciu, kde sa stretávajú NLC® kouči z celého sveta a prednášajúci z oblastí vzdelávania, biznisu, koučingu, neurovedy, emocionálnej inteligencie, športu, komunikácie a učenia cudzích jazykov.

Viac o autorke : https://rachelpaling.neurolanguagecoaching.com/

COACHING WORKS
Princípy jazykového koučingu, ktoré používam pri práci s klientom sa dajú charakterizovať jedným slovom INPUTS.
Čo sa za tým skrýva a ako to funguje?

Instill confidence

Vštiepiť do Vášho prejavu v angličtine istotu a vieru, že to dokážete. Aby ste jazyk používali ako nástroj. Aby ste malik dispozícii všetko, čo na to potrebujete: slovnú zásobu, štruktúry,komunikačné zručnosti.

Navigate to find solutions

Navigovať Vás smerom k nájdeniu riešení, ktoré sú dobré pre Vás. Kouč Vám nepovie čo máte robiť. Spolu preskúmame aké možnosti existujú a ktorá stratégia bude mať pre Vás šancu na úspech. Techniky učenia, aktivity na sedeniach i mimo nich, modely, osobný kontakt, telefón, skype.

Provoke Brain connections

Provokovať spojenia a asociácie v mozgu pre efektívne učenie a zapamätanie si informácií. Kedy je potrebné hľadať spojenie medzi materinským jazykom a cudzím jazykom? Kedy naopak je to kontraproduktívne? Ako vytvoriť, zosilniť a prehĺbiť mozgové spojenia? Ako funguje krivka zabúdania a čo s tým?

Understand what's working

Pochopiť čo Vám funguje a tým spôsobom pracovať. Aký je Váš preferovaný štýl učenia? Vizuálny, audio, verbálny, kinestetický, logický, interpersonány alebo intrapersonálny? Fungujú Vám dobre pamäťové mapy, filmy s titulkami, pesničky, diktáty, flash cards, mnemotechnické pomôcky, učebnice, aplikácie, podcasty, spacing efekt, task-based alebo PPP štýl?

Trust in your inner resources

Veriť v svoje vnútorné zdroje, na existujúcich schopnostich postaviť nové. Niečo už viete, či ste začiatočník / začiatočníčka alebo pokročilý / pokročilá. Ďalším krokom je budovať a rozvíjať nové komunikačné zručnosti a použiť ich v situáciách, kedy to potrebujete.

Steer towards action

Nasmerovať Vás ku konkrétnym krokom a činom. Čo bude prvý krok, čo druhý a kedy ho urobíte? Bude to realistické? Bude to zaujímavé? Ako to bude vyzerať? Ako to vyhodnotíte?